0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Het is belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen voordat u gebruik maakt van onze diensten of producten. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.paralegalnetworkbenelux.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Paralegal Network Benelux. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1 - Definities

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften aan voor het gebruik van de website van Paralegal Network Benelux, gevestigd op www.paralegalnetworkbenelux.com. Door toegang te krijgen tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van www.paralegalnetworkbenelux.nl als u het niet eens bent met alle op deze pagina vermelde voorwaarden.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijzen naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling van de vergoeding die nodig is voor het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte wijze voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door het bedrijf vermelde diensten, overeenkomstig en onderhevig aan de heersende wet van nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als onderling uitwisselbaar en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Artikel 2 - Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paralegal Network Benelux is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Paralegal Network Benelux.

Artikel 3 – Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Paralegal Network Benelux te mogen claimen of te veronderstellen.

Paralegal Network Benelux streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.paralegalnetworkbenelux.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Paralegal Network Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 4 – Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.paralegalnetworkbenelux.com op deze pagina.

Artikel 5 – Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot www.paralegalnetworkbenelux.com, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Paralegal Network Benelux.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze filiaal-/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Artikel 6 – Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Paralegal Network Benelux en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van alle materialen op www.paralegalnetworkbenelux.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze materialen op www.paralegalnetworkbenelux.nl alleen voor persoonlijk gebruik bekijken onder de beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden. U mag niet:
 • Materiaal van www.paralegalnetworkbenelux.com herpubliceren
 • Materiaal van www.paralegalnetworkbenelux.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van www.paralegalnetworkbenelux.com reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van www.paralegalnetworkbenelux.com herverdelen
Deze overeenkomst gaat in op de datum van vandaag.

Artikel 7 – Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online bedrijvengidsen mogen linken naar onze website op dezelfde manier als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en
 • Systeembrede Geaccrediteerde Bedrijven, behalve niet-wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkels en liefdadigheidsinstellingen voor fondsenwerving, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, publicaties of andere informatie op onze website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en zijn producten en / of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.
We kunnen andere verzoeken om links goedkeuren van de volgende soorten organisaties:
 • veel voorkomende bronnen van consumenten- en / of bedrijfsinformatie;
 • dot.com-gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online bedrijvengidsen;
 • internetportalen;
 • boekhoud-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstig daglicht stelt bij onszelf of bij onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve verslagen bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert het ontbreken van Paralegal Network Benelux; en (d) de link in de context van algemene informatiebronnen is.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en zijn producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven wordt vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@paralegalnetworkbenelux.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met eventuele URLs van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URLs op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen onze website als volgt koppelen:
 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de URL die wordt gekoppeld; of
 • Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website die zinvol is binnen de context en opmaak van de inhoud op de site van de koppelende partij.
Er zal geen gebruik worden toegestaan van het logo of andere kunstwerken van Paralegal Network Benelux voor het linken zonder een handelsovereenkomst voor merken.

Artikel 8 – Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames maken rondom onze webpagina's die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden gemaakt. Er mogen geen link(s) verschijnen op enige website die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Artikel 10 – Voorbehoud van rechten

We behouden het recht om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het beleid inzake het plaatsen van links op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en deze linking-voorwaarden en -beleid te volgen.

Artikel 11 – Verwijderen van links van onze website

Als je om welke reden dan ook een link op onze website beledigend vindt, ben je vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons daarvan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website correct is, we kunnen niet instaan voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Artikel 12 – Disclaimer

Naar het maximale extent toegestaan door de toepasselijke wet, sluiten wij alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • geen van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wet; of
 • onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wet.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn ingesteld: (a) zijn onderhevig aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.
Prepared on 22-03-2023